Sektor za lokalnu samoupravu i opštu upravu

U Sektoru za lokalnu samoupravu i opštu upravu obavljaju se poslovi koji se odnose na:

  1. praćenje i unapređivanje sistema lokalne samouprave,
  2. izradu propisa koji se odnose na sistem lokalne samouprave,
  3. organizaciju lokalne uprave i drugih propisa,
  4. izradu propisa o mjesnim zajednicama i poslove vezane za osnivanje i rad mjesnih zajednica,
  5. administrativno-tehničke poslove za rad mjesnih zajednica, izradu propisa o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova, saradnji sa nevladinim organizacijama, učešću predstavnika građana i NVO-a u radu skupštine, upravljanje ljudskim resursima i vođenje propisane kadrovske evidencije, postupak zaključenja braka, vođenje matičnog registra vjenčanih, ovjeru prepisa, potpisa i rukopisa, izradu i sprovođenje propisa koji se odnose na upotrebu pečata, izradu propisa koji se odnose na raspolaganje imovinom opštine, pripremu pojedinačnih odluka i ugovora za predsjednika opštine i skupštinu koji se tiču raspolaganja imovinom opštine, vođenje jedinstvene evidencije imovine opštine, u skladu sa zakonom, racionalno i namjensko korišćenje i upravljanje imovinom opštine pripremu izvještaja o stanju imovine opštine kao i pripremu informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, predsjednika opštine i organe uprave iz svog djelokruga.