O Skupštini

Skupština je predstavnički organ građana Opštine, koji poslove iz svoje nadležnosti vrši u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Opštine.

Skupštiu čine odbornici koje biraju građani na osnovu slobodnog, opšteg, jednakog i neposrednog biračkog prava, u skladu sa zakonom.

Mandat Skupštine, traje četiri godine.

Sadašnji Saziv Skupštine Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci, konstituisan je na sjednici Skupštine, održanoj dana 28.06.2018; 25.07.2018; 17.08.2018. godine, nakon sprovedenih izbora održanih dana 27.05.2018. godine.

Na prvoj sjednici održanoj dana 28.06.2018. godine, potvrđeni su mandati odbornika, dok je u nastavku sjednice održanoj dana 25.07.2018 za predsjednika Skupštine Opštine u okviru Glanvog grada-Golubovci, izabran je Ratko Stijepović.

U nastavku konstitutivne sjednice održanoj dana 17.08.2018. godine, Skupština Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci, izabrala je Tanju Stajović, za predsjednicu Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci.

Na III sjednici održanoj dana 28.11.2018. godine, Skupština Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci, imenovala je Mariju Perović, za v.d. sekretara Skupštine Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci.

Na VIII sjednici održanoj dana 19.07.2020. godine, Skupština Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci, imenovala je Mariju Perović, za Sekretara Skupštine Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci.

 1. Donosi Statut Opštine,
 2. Donosi propise i druge opšte akte,
 3. Donosi strateški plan razvoja Opštine;                                                                                                             
 4. Donosi planove i programe razvoja za pojedine oblasti;
 5. Donosi urbanističke projekte;
 6. Donosi program uređenja prostora, odnosno plan komunalnog opremanja;
 7. Donosi budžet i završni račun budžeta;
 8. Uvodi i utvrđuje opštinske poreze, takse, naknade i druge sopstvene prihode;
 9. Raspolaže nepokretnom imovinom, osim u slučajevima otuđenja imovinskih prava na nepokretnostima neposrednom pogodbom, utvrđenim zakonom kojim se uređuje državna imovina;
 10. Utvrđuje uslove za osnivanje mjesnih zajednica i daje saglasnost na odluke o osnivanju;
 11. Raspisuje referendum za teritoriju Opštine ili za dio teritorije;
 12. Odlučuje o građanskoj inicijativi;
 13. Odlučuje o raspisivanju samodoprinosa za teritoriju Opštine;
 14. Osniva javne službe, u skladu sa zakonom;
 15. Odlučuje o zaduživanju i davanju garancija, u skladu sa zakonom;
 16. Vrši potvrđivanje mandata i odlučuje o pravima odbornika;
 17. Donosi odluku o skraćenju mandata Skupštine;
 18. Donosi odluku o broju odbornika u Skupštini, u skladu sa zakonom;
 19. Bira i razrješava predsjednika Skupštine i predsjednika Opštine;
 20. Daje mišljenje na program zaštite i unaprijeđenja životne sredine;
 21. Daje saglasnost na odluku o imenovanju i razrješenju potpredsjednika Opštine;
 22.  Imenuje sekretara Skupštine, na prijedlog predsjednika Skupštine;
 23.  Imenuje članove radnih tijela Skupštine;
 24.  Imenuje i razrješava članove organa upravljanja javnih službi;
 25.  Razmatra i usvaja izvještaj o radu predsjednika Opštine i radu organa i službi;
 26.  Daje saglasnost na statut javnih službi, na statusne promjene, povećanje i smanjenje glavnice, plan razvoja i program rada i druge programske akte javnih službi, čiji je osnivač;
 27. Razmatra izvještaj o radu javnih službi čiji je osnivač;
 28.  Daje mišljenje na programe rada javnih službi, čiji je osnivač Glavni grad;
 29.  Daje mišljenje na izvještaje o radu javnih službi, čiji je osnivač Glavni grad, a koje vrše djelatnost i na teritoriji Opštine;
 30.  Razmatra izvještaj o realizaciji preporuka Državne revizorske institucije;
 31.  Donosi poslovnik o svom radu;
 32.  Donosi etički kodeks;
 33.  Donosi odluku o zaradama lokalnih funkcionera i lica koja imenuje Skupština;
 34.  Donosi odluku o zaradama lokalnih službenika i namještenika;
 35.  Donosi odluku o upotrebi simbola;
 36.  Donosi odluku o čuvanju, upotrebi i uništavanju pečata;
 37.  Donosi program podizanja spomen-obilježja;
 38.  Donosi odluku o zaključenju ugovora sa drugom opštinom radi zajedničkog vršenja određenih poslova iz sopstvene nadležnosti;
 39.  Utvrđuje način i postupak učešća građana u vršenju javnih poslova;
 40.  Propisuje uslove i način davanja poklona domaćim i stranim pravnim i fizičkim licima iz imovine Opštine;
 41.  Određuje nazive naselja, ulica i trgova;
 42.  Obrazuje stalna i povremena radna tijela za razmatranje pitanja iz svoje nadležnosti;
 43.  Obrazuje službu za poslove Skupštine;
 44.  Odlučuje o ustanovljavanju i dodjeljivanju javnih priznanja;
 45.  Propisuje radno vrijeme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata;
 46.  Odlučuje o saradnji i udruživanju sa lokalnim zajednicama i asocijacijama drugih zemalja;
 47. Vrši i druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom.