Sekretar Skupštine

Sekretarka: Marija Perović, dipl. Pravnik

Adresa: Golubovci, Anovi bb
Telefon: +382 20 873-225
E-mail: marija.perovic@podgorica.me


Biografija Sekretarke:

Marija Perović je rođena 29.03.1982. godine, u Peći.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, 2006 godine.

Radno iskustvo sticala je u periodu od 2007 do 2019 godine, kako u privatnom, tako i u državnom sektoru.

Radni angažman je počela kao pripravnik u Osnovnom sudu u Podgorici, u periodu od 2007 do 2009 godine. Nakon toga, jedan dio radnog angažmana provela je u privatnom sektoru, zatim je u periodu od 2015 do 2017 godine, obavljala je poslove stručnog saradnika u advokatskoj kancelariji.

Nakon toga, radni angažman je nastavila u 2018 godini, na poslovima u kancelariji Zaštitinika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore.

Za v.d. sekretara Skupštine Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci, određena je dana 28.11.2018. godine.

Za sekretarku Skupštine Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci, imenovana je dana 19.07.2019. godine.

Sekretar Skupštine:           

1. Organizuje i stara se o obavljanju stručnih, administrativnih i drugih poslova za Skupštinu i njena radna tijela,

2. Priprema sjednice Skupštine i njenih radnih tijela,

3. Stara se o primjeni odredaba zakona, Statuta, Poslovnika Skupštine i drugih akata kojima se uređuje način rada Skupštine i njenih radnih tijela,

4. Organizuje i rukovodi Službom Skupštine,

5. Odgovoran je za vođenje zapisnika, stenograma, obradu akata Skupštine i njihovu distribuciju i objavljivanje odluka i drugih opštih akata Skupštine,

6. Pomaže predsjedniku Skupštine u radu,

7. Vrši druge poslove u skladu sa Statutom, ovim Poslovnikom i drugim aktima Skupštine.