Služba Predsjednika Opštine

Služba Predsjednika Opštine obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na:  stručne, administrativno-tehničke, organizacione i protokolarne poslove za potrebe predsjednika opštine i radna tijela koje formira predsjednik opštine; pripremu propisa i drugih akata koje donosi predsjednik opštine; praćenje realizacije  odluka predsjednika opštine i njegovih radnih tijela; izradu stučno-informativnog materijala iz nadležnosti predsjednika opštine; obezbjeđivanje  javnosti i transparentnosti rada predsjednika opštine, organa lokalne uprave, stručnih i posebnih službi; obezbjeđivanje saradnje sa medijima, nevladinim organizacijama i građanima; postupa po predstavkama i pritužbama građana i priprema odgovore po istima; postupa po predstavkama koje državni organi upućuju predsjedniku Opštine radi utvrđivanja činjenica, odnosno rješavanja pitanja koja su predmet tih predstavki i pritužbi; pripremu godišnjeg izvještaja o radu predsjednika Opštine i radu organa lokalne uprave; upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga; vrši i druge poslove za potrebe predsjednika opštine u skladu sa zakonom, odlukama Skupštine i aktima predsjednika Opštine.