Javne rasprave

Нацрт одлуке о пијацама Општине Зета

Нацрт одлуке о регулисању саобраћаја на територији Општине Зета

Нацрт одлуке о јавним паркиралиштима

Nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade za 2024. godine

Nacrt Odluke o pravima iz oblasti socijalne i dječije zaštite

Нацрт Одлуке о буџету Општине Зета за 2024. годину

Нацрт Одлуке о радном времену

Нацрт одлуке о општинским и некатегорисаним путевима на територији Општине Зета

Нацрт Oдлуке о критеријумима за категоризацију начин обиљежавања и разврставања општинских путева на територији Општине Зета

Нацрт Одлуке о накнадама за коришћење општинских путева Општине Зета

Nacrta Odluke o učešću predstavnika nvo u radnim grupama

Nacrt Odluke o uslovima i postupku finansiranja projekata i programa nevladinih organizacija

Нацрт Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о буџету Општине Зета за 2023. годину

Nacrt odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova

Нацрт Одлуке о ауто-такси превозу

Нацрт Одлуке о линијском градском и приградском превозу путника на територији Општине Зета

Нацрт Одлуке о висини, начину обрачунавања и плаћања доприноса Туристичкој организацији Општине Зета

Нацрт Одлуке о порезу на непокретности

Нацрт Програма привремених објеката 2023-2027

Нацрт Одлуке о боравишној такси

Нацрт Одлуке о локалним комуналним таксама

Нацрт Одлуке о локалним објектима од општег интереса

Нацрт Одлуке о комуналном реду

Нацрт Одлуке о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта

Нацрт Одлуке о постављању односно грађењу и уклањању помоћних објеката на територији Општине Зета

Нацрт Одлуке о сахрањивању, уређењу и одржавању гробља

Nacrt Оdluke o budžetu Opštine Zeta za 2023. godinu i Nacrt Оdluke o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica

Nacrt Statuta Opštine Zeta

Nacrt Odluke o lokalnim administrativnim taksama

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci za 2022. godinu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nacrt Odluke o budžetu Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci za 2022. godinu

Nacrt Strateškog plana razvoja Opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci 2021 - 2025

Program javne rasprave za Nacrt odluke o mjesnim zajednicama

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nacrt odluke o budžetu Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci za 2021. Godinu

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------