Služba Skupštine

Služba Skupštine obavlja stručne i druge poslove za potrebe rada Skupštine opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci (u daljem tekstu: Skupština), njenih radnih tijela i odbornika u Skupštini.

 

U vršenju poslova iz člana 3, ove Odluke, Služba Skupštine:


1. Priprema propise kojima se uređuje način rada Skupštine, kao i način ostvarivanja prava i dužnosti odbornika;


2. Priprema program rada Skupštine za kalendarksu godinu, u skladu sa Poslovnikom i stara se o njegovom izvršenju, prati realizaciju zaključaka Skupštine i radi izvještaj o realizaciji tih zaključaka, izrađuje informativne i druge materijale iz djelokruga svoga rada;


3. Organizuje održavanje sastanka predsjednika Skupštine sa predsjednicima klubova odbornika, radi učešća u pripremanju sjednica Skupštine;


4. Upućuje saziv sa materijalom za sjednicu Skupštine: odbornicima, Predsjedniku Opštine, Gradonačelniku, Glavnom administratoru, starješinama organa lokalne uprave, Predsjedniku Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada, predstavniku nevladinih organizacija, medijima. Upućuje saziv sa materijalom za sjednicu Skupštine i drugim zainteresovanim licima, po odluci Predsjednika Skupštine;


5. Sprovodi postupak pozivanja nevladinih organizacija za prijavljivanje učešća na sjednicima Skupštine;


6. Učestvuje u pripremi i organizovanju sjednica Skupštine i njenih radnih tijela, obrađuje izvještaje i zapisnike sa sjednica radnih tijela Skupštine, vrši prepis tonskog snimka sa sjednice Skupštine i stara se o čuvanje prepisa, izrađuje zapisnik sa sjednice Skupštine, stara se o izradi odluka i drugih akata koje donosi Skupština i čuva izvornike ovih akta;


7. Obezbjeđuje uslove potrebne za ostvarivanje funkcije odbornika i to: blagovremeno informiše odbornike o pitanjima koja su od uticaja za vršenje odborničke dužnosti, pruža stručnu pomoć odborniku prilikom pripremanja predloga koje podnosi Skupštini i radnom tijelu i pomaže u vršenju drugih poslova, koje joj povjeri radno tijelo ili Skupština, obezbjeđuje korišćenje potrebne dokumentacije za pitanja koja su na dnvenom redu Skupštine i radnih tijela;


8. Vrši stručne i administrativne poslove u vezi sa ustanovljenjem nagrada i javnih priznanja, koje se povodom dana Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci, 8 februara, dodjeljuju najboljim učenicima i studentima, najboljim poljoprivrednim proizvođačima, nagrada za doprinos razvoju i očuvanju kulture, za doprinos razvoju sporta i druge nagrade i priznanja i obezbjeđuje rad drugih Komisija koje obrazuje Skupština;


9. Izrađuje registar propisa koje donosi Skupština, stara se o izradi i čuvanju izvornika (etalon) simbola Opštine u okviru Glavnog grada- Golubovci, obezbjeđuje materijale i organizuje saradnju sa novinarima u vezi sa obavještavanjem  javnosti o radu Skupštine, u skladu sa zakonom o zaštiti podataka;


10. Čuva i daje na korišćenje odbornicima informativno-dokumentacione podatke i druge materijale koji nastanu u vezi sa radom Skupštine;


11. Uređuje tekstove usvojenih akata sa sjednica Skupštine i stara se o njihovim objavljivanju u "Službenom listu Crne Gore-Opštinski propisi i na sajtu Opštine;


12. U skladu sa Poslovnikom Skupštine, vodi evidencije o radu Skupštine i odbornika i to: o prisustvu i odsustvu odbornika sjednicama Skupštine, o prisustvu i odsustvu sjednicama radnih tijela Skupštine, broju datih prijedloga ili inicijativa, broju prihvaćenih i neprihvaćenih prijedloga, broju diskusija na sjednicama, broju postavljenih odborničkih pitanja, trajanju zasijedanja, broju i trajanju sjednica radnih tijela;


13. Odobrava isplate troškova po osnovu rada Supštine, odbornika i Službe Skupštine;


14. Priprema stručna mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti propisa iz djelokruga rada Skupštine;


15. Priprema zahtjeve za planiranje sredstava u Budžetu za potrebe rada Skupštine i Službe Skupštine;


16. Vodi upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga


17. Vrši poslove u vezi sa ostvarivanjem prava iz radnog odnosa lokalnih funkcionera (predsjednika opštine, predsjednika Skupštine, sekretara Skupštine i glavnog administratora) i službenika i namještenika u Službi Skupštine;


18. Obavlja druge administrativno-tehničke poslove za Skupštinu i radna tijela Skupštine;


19. Vrši i druge stručne i administrativne poslove po zahtjevu Skupštine, Predsjednika i Sekretara Skupštine.