Sekretarijat za lokalnu upravu

VD Sekretarka: Slađana Anđušić

Adresa: Anovi, Glavna gradska ulica 89, 81304 Golubovci
Telefon: 020 873 183
E-mail: sladjana.andjusic@podgorica.me

Rukovodi radom Sekretarijata, koordinira rad svih organizacionih jedinica, obezbjeđuje ostvarivanje saradnje sa drugim subjektima, odgovara za blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje poslova, vrši najsloženije i najstručnije poslove; u pravima iz radnog odnosa vrši ulogu poslodavca, vrši i druge poslove po nalogu predsjednika Opštine; za svoj rad odgovara predsjedniku.