Sektor za finansije

Rukovoditeljka: Vesna Maraš

Adresa: Anovi, Glavna gradska ulica 89, 81304 Golubovci
Telefon: 020 873 683
E-mail: vesna.z.maras@podgorica.me


U Sektoru za finansije obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremanje, planiranje, izradu i izvršenje budžeta opštine, dostavljanje podataka nadležnim organima o prihodima, izdacima, budžetskom zaduženju, neizmirenim obavezama, nepokretnim i pokretnim stvarima sa kojima raspolaže opština, izvršavanje plaćanja po zahtjevu potrošačkih jedinica, vođenje glavne knjige trezora, upravljanje raspoloživim novčanim sredstvima na konsolidovanom računu trezora, pripremu završnog računa budžeta opštine, naplatu i kontrolu lokalnih javnih prihoda, vođenje registra poreskih obveznika, učestvovanje u izradi propisa koji se uređuje sistem lokalnih javnih prihoda, izradu propisa koji se odnose na uređivanje finansiranja građevinskog zemljišta, ostvarivanje prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite, prijem i obradu svih poreskih prijava poreskih obveznika, vođenje poreskog knjigovodstva, redovnu i prinudnu naplatu poreza, vrši analizu efekata propisa (RIA), priprema izvještaja o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, pripremu izvještaja o stanju u oblasti, kao i pripremu informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, predsjednika Opštine i organe uprave iz svog djelokruga.