Odjeljenje za planiranje, održivi razvoj i komunalno poslove

Šefica: Milanka Baljević

Adresa: Anovi, Glavna gradska ulica 89, 81304 Golubovci
Telefon: 020 873 261
E-mail: milanka.baljevic@podgorica.me


Odjeljenje za planiranje, održivi razvoj i komunalno poslove, kao posebna unutrašnja jedinica u sastavu Sektora, obavljaja poslove koji se odnose na: sprovođenje postupka strateške procjene uticaja na životnu sredinu urbanističkog projekta, odnosno lokalnog planskog dokumenta; izradu programa uređenja prostora, odnosno plana komunalnog opremanja; učešće u postupku izrade planskog dokumenta, u skladu sa zakonom, sprovođenje postupka legalizacije bespravnih objekata, u skladu sa zakonom; vođenje evidencije bespravnih objekata na osnovu podataka katastra, odnosno geoportala; sistematizacija i utvrđivanje liste bespravnih objekata za koje nije podnijet zahtjev za legalizaciju, odnosno koji nijesu ispunuli uslove za legalizaciju, priprema programa privremenih objekata, utvrđivanje tehničko-estetskih uslova, tehnički pregled, izdavanje odobrenja za postavljanje i upotrebu montažnih objekata privremenog karaktera; izdavanje odobrenja za postavljanje odnosno građenje i uklanjanje montažnih objekata privremenog karaktera; sprovođenje politike i uspostavljanje sistema zaštite i unapređenja životne sredine; izradu strateških dokumenata u oblasti održivog razvoja i zaštite životne sredine, programa monitoringa segmenata životne sredine, lokalnog programa zaštite životne sredine i implementaciju tih programa; zaštitu i poboljšanje kvaliteta vazduha; određivanje akustičnih zona; pripremu izvještaja o stanju životne sredine, i drugih informativnih i stručnih materijala za Skupštinu, predsjednika i organe uprave, izrada i sprovođenje programa poboljšanja energetske efikasnosti i plana poboljšanja energetske efikasnosti za potrebe opštine, izradu propisa iz oblasti komunalne, stambene oblasti, saobraćaja i puteva, zaštite i spašavanja i propisa i drugih akata, izdavanje odobrenja za privremeno zauzimanje javnih površina i odobrenja za raskopavanje javne površine, izdavanje odobrenja za privremeno i povremeno parkiralište, privremenu garažu i rezervaciju parking mjesta na opštem parkiralištu, praćenje izgradnje, održavanja, korišćenja i zaštite opštinskih puteva i komunalnih objekata, evidenciju o nazivima naselja, ulica, trgova i brojevima zgrada, priprema izvještaja o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, pripremu izvještaja o stanju u oblasti, kao i pripremu informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, predsjednika Opštine i organe uprave iz svog djelokruga.