Radna tijela Skupštine


-       


Odbor za Statut i propise razmatra: 

 

- prijedloge propisa i drugih opštih akata koje donosi Skupština sa stanovišta njihove usklađenosti sa Ustavom, zakonom i drugim propisima; 

- razmatra akte o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluka i drugih propisa i u ime Skupštine daje mišljenje odnosno odgovore Ustavnom sudu u postupku za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluka i drugih akata Skupštine; 

- predlaže Skupštini pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti zakona ili ustavnosti ili zakonitosti drugih propisa, kao i donošenje odluke ili drugog propisa u slučaju kada Skupština ili drugi nadležni organ Opštine nije donio propis za izvršenje odredaba zakona; 

- razmatra opšte akte javnih službi čiji je osnivač Opština, u dijelu koji se tiče ostvarivanja javnog interesa, na koje odredbe saglasnost daje Skupština;

-  razmatra pitanja ostvarivanja sistema lokalne samouprave i učešća građana u ostvarivanju lokalne samouprave; 

- razmatra izvještaj o radu predsjednika Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave; 

- razmatra prijedloge Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave; 

- utvrđuje prečišćeni tekst odluke i drugih opštih akta Skupštine po ovlašćenju Skupštine; stara se o jedinstvenoj pravnoj-tehničkoj obradi akata i vrši druge poslove u vezi sa ostvarivanjem sistema lokalne samouprave.

 

Članovi Odobra


-       Novica Pejović, predsjednik,

-       Anđela Đuretić, član,

-       Milan Drakić, član,

-       Luka Maraš, član i

-       Nebojaša Domazetović, član.Odbor za izbor i imenovanja:

 

- podnosi Skupštini prijedlog za izbor, imenovanje i razrješenje lica koje bira ili imenuje Skupština, osim prijedloga koje u skladu sa propisima podnose drugi ovlašćeni predlagači; 

- podnosi prijedlog o davanju saglasnosti na imenovanje i razrješenje lica za koja saglasnost daje Skupština; 

- preispituje osnovanost prijedloga za razrješenje predsjednika Skupštine i predsjednika Opštine, prikuplja podatke i utvrđuje činjenice od značaja za prijedlog i o tome blagovremeno izvještava Skupštinu; donosi odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor sekretara Skupštine i sprovodi postupak po javnom konkursu; 

- sprovodi postupak za izbor predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela Skupštine, u skladu sa posebnim odlukama o njihovom obrazovanju i ovom odlukom; 

- predlaže akte kojima se uređuju pitanja ostvarivanja prava i dužnosti odbornika i lokalnih funkcionera; 

- sprovodi postupak za proglašenje počasnim građaninom Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci i 

- vrši druge poslove, u skladu sa Statutom, drugim propisima i ovom odlukom.

 


 

Odbor za budžet, privredu i razvoj:

 

- razmatra prijedlog odluke o Budžetu, prijedlog Završnog računa budžeta i druge akte o realizaciji budžeta, prijedloge odluka kojima se utvrđuju lokalni javni prihodi-porezi, prirezi, takse i naknade; 

- pitanja koja se odnose na zaduživanje, uzimanje zajmova i davanja garancija; razmatra planove i programe razvoja Opštine i pitanja od značaja za razvoj privrede i poljoprivrede i razvoj preduzetništva; 

- prijedloge za utvrđivanje javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za potrebe lokalne samouprave;

- razmatra plan kapitalnih poboljšanja i višegodišnji investiocioni plan i akte kojima se predlaže utvrđivanje investicione politike; razmatra izvještaj o radu predsjednika Opštine i ostvarivanju funkcija loklane samouprave iz ovih oblasti i vrši druge poslove utvrđene Statutom i drugim propisima.

 

-       Ruža Đuretić, predsjednik/ca,

-       Ranko Popović,

-       Luka Krstović, član,

-       Nikola Rajović, član,

-       Miroslav Boljević, član.

 

 

 

 

Odbor za planiranje prostora i komunalno stambenu djelatnost:

 

- razmatra odluke i druga opšta akta i druga pitanja iz oblasti urbanizma i prostornog planiranja, urbanističke projekte, razvojne programe u ovoj oblasti; 

- pitanje uređenja prostora odnosno komunalnog opremanja; 

- nacrt Prostornog plana Glavnog grada i nacrt Generalnog urbanističkog plana Glavnog grada u dijelu koji se odnosi na Opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci, razvojne programe u ovoj oblasti; 

- pitanja iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa; pitanja koja se odnose na korišćenje poslovnih prostora; 

- stanje lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata; prevoz putnika u prigradskom i lokalnom saobraćaju; 

- pitanja od značaja za ostvarivanje javnog interesa u komunalnim djelatnostima, koja se odnose na postavljanje privremenih objekata; 

- pitanja koja se odnose na korišćenje poslovnih prostora;

-  razmatra izvještaj o radu predsjendika Opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave iz ove oblasti i 

- vrši druge poslove od značaja za razvoj unapređenje ovih djelatnosti.

 

Članovi Odbora

-       Vesko Rašović, predsjednik,

-       Ana Bečić, član,

-       Anastasija Damjanović, član,

-       Snežana Kaluđerović, član.

 


Odbor za  međunarodnu i međuopštinsku saradnju:

 


Članovi Odbora


Milan Drakić, predsjednik,

-       Dušan Kaluđerović, član,

-       Svetozar Ulićević, član,

-       Drago Ražnatović, član.

 

 Odbor za  društvene djelatnosti Skupštine Opštine Zeta- sastav:

 

-       Duško Vuletić, predsjednik,

-       Ruža Đuretić, član,

-       Radule Rakonjac, član,

-       Aleksandra Petričević.
Skupštinski Savjeti su:


1. Savjet za zaštitu životne sredine;

2. Savjet za davanje prijedloga naziva naselja, ulica i trgova;
3. Savjet za prava lica sa invaliditetom;
4. Savjet za rodnu ravnopravnost;
5. Savjet za prevenciju od narkomanije.

 

 

Savjet za zaštitu životne sredine

 

Savjet za zaštitu životne sredine ima predsjednika i osam članova.

 

Predsjednik i četiri člana imenuju se iz reda odbornika u Skupštini, a jednog člana iz reda stručnih i naučnih radnika za poslove žaštite životne sredine i tri predstavnika nevladnih organizacija, koje u svom osnivačkom aktu i Statutu imaju utvrđene djelatnosti i ciljeve za ostvarivanje i unapređenje žaštite životne sredine.

 

Savjet za zaštitu životne sredine:

 

- razmatra prijedloge odluka i drugih akta, kao i pitanja vezana za zaštitu i unapređenje životne sredine, vazduha, prirode i prirodnih dobara, zaštitu od buke i 

- prati aktivnosti na spriječavanju i otklanjanju štetnih posljedica koje ugrožavaju životnu sredinu, 

- daje mišljenje na program životne sredine Glavnog grada u dijelu Opštine u okviru Glavnog grada i 

- vodi brigu o zaštiti životne sredine na svom području.

 

Članovi Savjeta:  Savjet za davanje prijedloga naziva naselja, ulica i trgova

 

Savjet za davanje prijedloga naziva naselja, ulica i trgova ima predsjednika i osam članova.

 

Predsjednik i četiri člana imenuju se iz reda odbornika u Skupštini, a četiri člana iz reda stručnih, naučnih i kulturnih radnika.

 

Savjet za davanje prijedloga naziva naselja, ulica i trgova:

 

-  pokreće postupak za davanje ili promjenu naziva naselja, ulica i trgova na osnovu podataka o neimenovanim naseljima, ulicama i trgovima i njihovih urbanističkih karakteristika koje dobija od organa lokalne uprave nadležnog za poslove planiranja i uređenja prostora i na osnovu inicijativa građana, mjesnih zajednica i drugih zainteresovanih subjekata;

-  pribavlja mišljenje mjesne zajednice na čijem području se nalazi naselje, ulica, odnosno trg kojima se određuje naziv, a po potrebi i stručnih, naučnih i kulturnih institucija; 

- predlaže Skupštini davanje ili promjenu naziva naselja, ulica i trgova.

 

Članovi Savjeta:


 


Savjet za prava lica sa invaliditetom

 

Savjet za prava lica sa invaliditetom ima predsjednika i osam članova.

 

Predsjednik i četiri člana imenuju se iz reda odbornika u Skupštini, jedan član je predstavnik organa lokalne uprave nadležanog za poslove socijalnog staranja, a tri člana su predstavnici nevladinih organizacija lica sa invaliditetom, koje u osnivačkom aktu i Statutu imaju utvrđene djelatnosti i ciljeve za ostvarivanje i unapređivanje prava lica sa invaliditetom.

 

Savjet za pitanja lica sa invaliditetom:

- razmatra pitanja koja se odnose na stvaranje uslova za organizovano i kvalitetno zalaganje i preduzimanje aktivnosti za pomoć licima sa invaliditetom i podizanje standarda u kvalitetu njihovog života i rada, a naročito: na ostvarivanje prava lica sa invaliditetom utvrđenih zakonom i međunarodno prihvaćenim standardima;

- da se aktima Skupštine opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci obezbijede, odnosno da se ukupno poprave uslovi života za ova lica, a posebno u oblastima planiranja i uređenja prostora, komunalnim oblastima i društvenim djelatnostima; 

- na iniciranje mjera i aktivnosti za unapređivanje prava lica sa invaliditetom; 

- informisanje javnosti o pravima, mogućnostima i potrebama lica sa invaliditetom; 

- ostvarivanje i drugih prava od značaja za status ovih lica.

 


Savjet za rodnu ravnopravnost

 

Savjet za rodnu ravnopravnost ima predsjednika i osam članova.

 

Savjet za rodnu ravnopravnost:

 

- razmatra pitanja koja se odnose na preduzimanje mjera i aktivnosti od značaja za ostvarivanje rodne ravnopravnosti;

- preduzima opšte i posebne mjere u cilju obezbjeđenja rodne ravnopravnosti;

- pribavlja saglasnost Ministarstva radi sprovođenja mjera iz Akcionog plana;

- preduzima druge mjere u skladu sa zakonom kojim se stvaraju uslovi za razvoj rodne ravnopravnosti.

 

 

 

Savjet za prevenciju narkomanije

 

Savjet za prevenciju narkomanije ima predsjednika i 4 člana.

 

Predsjednik i dva člana se imenuju iz reda odbornika u Skupštini, a dva člana iz reda stručnih i naučnih radnika.

 

Savjet za prevenciju narkomanije:

 

- sarađuje sa nadležnim organima i institucijama u cilju zajedničkog djelovanja na prevenciji narkomanije, prati pojavu narkomanije;

- planira i preduzima mjere za njenu prevenciju;

- razmatra i druga pitanja od značaja za suzbijanje ove bolesti zavisnosti.