Radna tijela Skupštine

Skupština Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci ima stalna i povremena radna tijela.


Stalna radna tijela

Odbori Skupštine Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci

1. Odbor za statut i propise;

2. Odbor za izbor i imenovanja;

3. Odbor za budžet, privredu i razvoj;

4. Odbor za planiranje prostora i komunalno stambenu djelatnost;

5. Odbor za društvene djelatnosti;

6. Odbor za međuopštinsku i međunarodnu saradnju.Odbor za Statut i propise razmatra: 

 

- prijedloge propisa i drugih opštih akata koje donosi Skupština sa stanovišta njihove usklađenosti sa Ustavom, zakonom i drugim propisima; 

- razmatra akte o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluka i drugih propisa i u ime Skupštine daje mišljenje odnosno odgovore Ustavnom sudu u postupku za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluka i drugih akata Skupštine; 

- predlaže Skupštini pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti zakona ili ustavnosti ili zakonitosti drugih propisa, kao i donošenje odluke ili drugog propisa u slučaju kada Skupština ili drugi nadležni organ Opštine nije donio propis za izvršenje odredaba zakona; 

- razmatra opšte akte javnih službi čiji je osnivač Opština, u dijelu koji se tiče ostvarivanja javnog interesa, na koje odredbe saglasnost daje Skupština;

-  razmatra pitanja ostvarivanja sistema lokalne samouprave i učešća građana u ostvarivanju lokalne samouprave; 

- razmatra izvještaj o radu predsjednika Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave; 

- razmatra prijedloge Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave; 

- utvrđuje prečišćeni tekst odluke i drugih opštih akta Skupštine po ovlašćenju Skupštine; stara se o jedinstvenoj pravnoj-tehničkoj obradi akata i vrši druge poslove u vezi sa ostvarivanjem sistema lokalne samouprave.

 

Članovi Odobra


1. Miroslav Boljević, predsjednik Odbora
2. Valentina Dobrović, član
3. Dragoljub Šuškavčević, član
4. Balša Vujačić, član

 Odbor za izbor i imenovanja:

 

- podnosi Skupštini prijedlog za izbor, imenovanje i razrješenje lica koje bira ili imenuje Skupština, osim prijedloga koje u skladu sa propisima podnose drugi ovlašćeni predlagači; 

- podnosi prijedlog o davanju saglasnosti na imenovanje i razrješenje lica za koja saglasnost daje Skupština; 

- preispituje osnovanost prijedloga za razrješenje predsjednika Skupštine i predsjednika Opštine, prikuplja podatke i utvrđuje činjenice od značaja za prijedlog i o tome blagovremeno izvještava Skupštinu; donosi odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor sekretara Skupštine i sprovodi postupak po javnom konkursu; 

- sprovodi postupak za izbor predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela Skupštine, u skladu sa posebnim odlukama o njihovom obrazovanju i ovom odlukom; 

- predlaže akte kojima se uređuju pitanja ostvarivanja prava i dužnosti odbornika i lokalnih funkcionera; 

- sprovodi postupak za proglašenje počasnim građaninom Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci i 

- vrši druge poslove, u skladu sa Statutom, drugim propisima i ovom odlukom.

 

Članovi Odbora


1. Predrag Anđušić, predsjednik

2. Maja Škatarić, član
3. Anđela Kukuličić, član
4. Novica Pejović, član

 

 

Odbor za budžet, privredu i razvoj:

 

- razmatra prijedlog odluke o Budžetu, prijedlog Završnog računa budžeta i druge akte o realizaciji budžeta, prijedloge odluka kojima se utvrđuju lokalni javni prihodi-porezi, prirezi, takse i naknade; 

- pitanja koja se odnose na zaduživanje, uzimanje zajmova i davanja garancija; razmatra planove i programe razvoja Opštine i pitanja od značaja za razvoj privrede i poljoprivrede i razvoj preduzetništva; 

- prijedloge za utvrđivanje javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za potrebe lokalne samouprave;

- razmatra plan kapitalnih poboljšanja i višegodišnji investiocioni plan i akte kojima se predlaže utvrđivanje investicione politike; razmatra izvještaj o radu predsjednika Opštine i ostvarivanju funkcija loklane samouprave iz ovih oblasti i vrši druge poslove utvrđene Statutom i drugim propisima.

 

Članovi Odbora


1. Ratko Stijepović, predsjednik

2. Miroslav Boljević, član
3. Maja Škatarić, član 
4. Luka Krstović, član

 

 

 

Odbor za planiranje prostora i komunalno stambenu djelatnost:

 

- razmatra odluke i druga opšta akta i druga pitanja iz oblasti urbanizma i prostornog planiranja, urbanističke projekte, razvojne programe u ovoj oblasti; 

- pitanje uređenja prostora odnosno komunalnog opremanja; 

- nacrt Prostornog plana Glavnog grada i nacrt Generalnog urbanističkog plana Glavnog grada u dijelu koji se odnosi na Opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci, razvojne programe u ovoj oblasti; 

- pitanja iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa; pitanja koja se odnose na korišćenje poslovnih prostora; 

- stanje lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata; prevoz putnika u prigradskom i lokalnom saobraćaju; 

- pitanja od značaja za ostvarivanje javnog interesa u komunalnim djelatnostima, koja se odnose na postavljanje privremenih objekata; 

- pitanja koja se odnose na korišćenje poslovnih prostora;

-  razmatra izvještaj o radu predsjendika Opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave iz ove oblasti i 

- vrši druge poslove od značaja za razvoj unapređenje ovih djelatnosti.

 

Članovi Odbora

1. Predrag Anđušić, predsjednik
2. Marko Kračković, član
3. Milivoje Kavarić, član
4. Milutin Rajović, član

 


Odbor za društvene djelatnosti, međunarodnu i međuopštinsku saradnju:

 

- razmatra planove i programe iz oblasti sporta, kulture, razmatranja pitanja kulturnog nasleđa na području Opštine; 

- razmatra pitanja koja se odnose na opšte obrazovnu, bibliotekarsku, izdavačku i arhivsku djelatnost, te unapređenje ovih djelatnosti i unapređenje kulture; 

- zapošljavanja; pitanja dodatih oblika socijalne zaštite;

-  društvene brige o djeci i omladini; 

- informisanja lokalnog stanovništva; 

- razmatra pitanja i predlaže mjere Skupštini iz nadležnosti Opštine iz ovih oblasti;

-  razmatra pitanja saradnje sa nevladinim organizacijama; 

- razmatra izvještaj o radu predsjednika Opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave iz ovih oblasti, 

- razmatra pitanja međuopštinske saradnje; 

- podnosi prijedlog Skupštini za uspostavljanje održavanje i dalje razvijanje odnosa i veza Opštine sa drugim opštinama i gradovima u zemlji i inostranstvu;

-  organizuje i prati sprovođenje zaključaka Skupštine u ovoj oblasti; razmatra izvještaj o radu Predsjednika opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave i

-  vrši druge poslove iz ovih oblasti.

 

Članovi Odbora


1. Milivoje Kavarić, predsjednik
2. Ratko Stijepović, član
3. Ivana Nešković, član
4. Lidija Tripunović, član

 

Skupštinski Savjeti su:


1. Savjet za zaštitu životne sredine;
2. Savjet za davanje prijedloga naziva naselja, ulica i trgova;
3. Savjet za prava lica sa invaliditetom;
4. Savjet za rodnu ravnopravnost;
5. Savjet za prevenciju od narkomanije.

 

 

Savjet za zaštitu životne sredine

 

Savjet za zaštitu životne sredine ima predsjednika i osam članova.

 

Predsjednik i četiri člana imenuju se iz reda odbornika u Skupštini, a jednog člana iz reda stručnih i naučnih radnika za poslove žaštite životne sredine i tri predstavnika nevladnih organizacija, koje u svom osnivačkom aktu i Statutu imaju utvrđene djelatnosti i ciljeve za ostvarivanje i unapređenje žaštite životne sredine.

 

Savjet za zaštitu životne sredine:

 

- razmatra prijedloge odluka i drugih akta, kao i pitanja vezana za zaštitu i unapređenje životne sredine, vazduha, prirode i prirodnih dobara, zaštitu od buke i 

- prati aktivnosti na spriječavanju i otklanjanju štetnih posljedica koje ugrožavaju životnu sredinu, 

- daje mišljenje na program životne sredine Glavnog grada u dijelu Opštine u okviru Glavnog grada i 

- vodi brigu o zaštiti životne sredine na svom području.

 

Članovi Savjeta: 


1. Valentina Dobrović, predsjednica
2. Dragoljub Šuškavčević, član 
3. Anđela Kukuličić, član
4. Radojica Maraš, član
5. Miloš Filipović, član
6. mr Ana Stijepović, član
7. dr Miloš Lukić, član

 Savjet za davanje prijedloga naziva naselja, ulica i trgova

 

Savjet za davanje prijedloga naziva naselja, ulica i trgova ima predsjednika i osam članova.

 

Predsjednik i četiri člana imenuju se iz reda odbornika u Skupštini, a četiri člana iz reda stručnih, naučnih i kulturnih radnika.

 

Savjet za davanje prijedloga naziva naselja, ulica i trgova:

 

-  pokreće postupak za davanje ili promjenu naziva naselja, ulica i trgova na osnovu podataka o neimenovanim naseljima, ulicama i trgovima i njihovih urbanističkih karakteristika koje dobija od organa lokalne uprave nadležnog za poslove planiranja i uređenja prostora i na osnovu inicijativa građana, mjesnih zajednica i drugih zainteresovanih subjekata;

-  pribavlja mišljenje mjesne zajednice na čijem području se nalazi naselje, ulica, odnosno trg kojima se određuje naziv, a po potrebi i stručnih, naučnih i kulturnih institucija; 

- predlaže Skupštini davanje ili promjenu naziva naselja, ulica i trgova.

 

Članovi Savjeta:

1. Novica Vujošević
1. Jovan Kavarić,
2. Srđan Raičević,
3. Nikola Drakić,
4. Prof. dr. Milan Marković,
5. Dušan Radonjić,
6. Ratko Stijepović,
7. Predrag Anđušić,
8. Predrag Madžarović,
9. Luka Krstović.

 


Savjet za prava lica sa invaliditetom

 

Savjet za prava lica sa invaliditetom ima predsjednika i osam članova.

 

Predsjednik i četiri člana imenuju se iz reda odbornika u Skupštini, jedan član je predstavnik organa lokalne uprave nadležanog za poslove socijalnog staranja, a tri člana su predstavnici nevladinih organizacija lica sa invaliditetom, koje u osnivačkom aktu i Statutu imaju utvrđene djelatnosti i ciljeve za ostvarivanje i unapređivanje prava lica sa invaliditetom.

 

Savjet za pitanja lica sa invaliditetom:

- razmatra pitanja koja se odnose na stvaranje uslova za organizovano i kvalitetno zalaganje i preduzimanje aktivnosti za pomoć licima sa invaliditetom i podizanje standarda u kvalitetu njihovog života i rada, a naročito: na ostvarivanje prava lica sa invaliditetom utvrđenih zakonom i međunarodno prihvaćenim standardima;

- da se aktima Skupštine opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci obezbijede, odnosno da se ukupno poprave uslovi života za ova lica, a posebno u oblastima planiranja i uređenja prostora, komunalnim oblastima i društvenim djelatnostima; 

- na iniciranje mjera i aktivnosti za unapređivanje prava lica sa invaliditetom; 

- informisanje javnosti o pravima, mogućnostima i potrebama lica sa invaliditetom; 

- ostvarivanje i drugih prava od značaja za status ovih lica.

 


Savjet za rodnu ravnopravnost

 

Savjet za rodnu ravnopravnost ima predsjednika i osam članova.

 

Savjet za rodnu ravnopravnost:

 

- razmatra pitanja koja se odnose na preduzimanje mjera i aktivnosti od značaja za ostvarivanje rodne ravnopravnosti;

- preduzima opšte i posebne mjere u cilju obezbjeđenja rodne ravnopravnosti;

- pribavlja saglasnost Ministarstva radi sprovođenja mjera iz Akcionog plana;

- preduzima druge mjere u skladu sa zakonom kojim se stvaraju uslovi za razvoj rodne ravnopravnosti.

 

 

 

Savjet za prevenciju narkomanije

 

Savjet za prevenciju narkomanije ima predsjednika i 4 člana.

 

Predsjednik i dva člana se imenuju iz reda odbornika u Skupštini, a dva člana iz reda stručnih i naučnih radnika.

 

Savjet za prevenciju narkomanije:

 

- sarađuje sa nadležnim organima i institucijama u cilju zajedničkog djelovanja na prevenciji narkomanije, prati pojavu narkomanije;

- planira i preduzima mjere za njenu prevenciju;

- razmatra i druga pitanja od značaja za suzbijanje ove bolesti zavisnosti.