SAOPŠTENJE ZA PRAVNA LICA KOJA IMAJU SJEDIŠTE NA TERITORIJI OPŠTINE ZETA

16/02/2023
SAOPŠTENJE ZA PRAVNA LICA KOJA IMAJU SJEDIŠTE NA TERITORIJI OPŠTINE ZETA

Opština Zeta obavještava sve privredne subjekte koji imaju sjedište na teritoriji naše opštine da uplatni računi za sopstvene prihode Opštine  Zeta (prirez porezu na dohodak fizičkih lica, porez na nepokretnosti, lokalne komunalne takse, boravišna taksa, naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta…), još uvijek nijesu otvoreni, te da se uplate po osnovu prireza porezu na dohodak fizičkih lica i drugih naknada, još uvijek vrše na uplatne račune Glavnog grada Podgorice.Obaveza svih privrednih subjekata koji imaju sjedište na teritoriji Opštine Zeta je da poreske prijave i potrebnu dokumentaciju  po osnovu :
  • prireza porezu na dohodak fizičkih lica,

  • poreza na nepokretnosti,

  • članskog doprinosa  Turističkoj organizaciji,dostave na pisarnicu Opštine Zeta u rokovima propisanim važećim odlukama Glavnog grada Podgorice.Nakon formiranja organa uprave Opštine Zeta nadležnog za poslove lokalnih javnih prihoda i donošenja odluka o utvrđivanju visine lokalnih poreza, taksi i naknada, izvršiće se utvrđivanje obaveza po osnovu podnijetih prijava.