Opšti agroekološki podaci

Teritorija Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci se prostire na površini od 15.305 ha, a sastoji se od 22 naselja. Naselja na teritoriji opštine Golubovci su: Anovi, koji su i sjedište opštine, Balabani, Berislavci, Bijelo Polje, Bistrice, Botun, Vranjina, Vukovci, Golubovci, Goričani, Gostilj, Gošići, Donja Cijevna, Kurilo, Ljajkovići, Mataguži, Mahala, Mitrovići, Mojanovići, Ponari, Srpska i Šušunja .

Geografski područje opštine se može podijeliti na sljedeće zone:

  • Prva zona: Skadarsko jezero i priobalje jezera do kote cca 6.00 mnm (srednji nivo jezera) koja pripada Nacionalnom parku i predstavlja izuzetan zašticeni prirodni resurs. Zona Nacionalnog parka sa Skadarskim jezerom je područje svjetske baštine. Područje jezera koje pripada Crnoj Gori 1995. godine je prema odredbama Ramsarske konvencije upisano u spisak močvara od međunarodnog značaja kao izuzetno stanište ptica močvarica.
  • Druga zona je periodično plavljeni pojas, od kote 6.00-6.50 do kote 8.50-10.00 mnm (visoke vode), koja predstavlja istovremeno granicu Nacionalog parka „Skadarsko jezero“.
  • Treća zona od kote 9.00 do 12.00 mnm koja je nastanjena (naselja: Gostilj, Berislavci, Bistrice, Bijelo Polje, Ponari, Kurilo).
  • Četvrta zona od kote 9.50-10.00 do kote 20.00 m, centralna zona, najgušće naseljena sa centrom u Anovima, i naseljima Mojanovići, Golubovci, Gošici, Mataguži, Balabani, Šušunja, Goričani, Vukovici. 
  • Peta zona od kote 20.00, tj. od ušća Cijevne u Moraču na kotama od 25.00 do 50.00 mnm., i vodotokom Cijevne sa naseljima: Mahala, Mitrovići, Ljajkovići, Srpska i Botun

Geološku strukturu područja čine starije stijene mezozojske starosti (krečnjaci i dolomiti) i mlađi sedimenti kvartarne starosti (fluvio-glacijalni i limno-glacijalni sedimenti). Sa dna kotline izdižu se uzvišenja, relativno male visine i blagih strana. Ona su izgrađena od mezozojskih karbonatnih stijena, najčešće su kupastog oblika, sa fosilnim ostacima tropskog karsta. Ovo područje se odlikuje  blagom mediteranskom klimom i zbog veoma povoljnih klimatskih uslova i konfiguracije zemljišta na ovom području prisutna je poljoprivredna proizvodnja.