RASPISAN KONKURS ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U OKVIRU PROGRAMA RELOAD2

17/03/2022
RASPISAN KONKURS ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U OKVIRU PROGRAMA RELOAD2

Raspisan je Konkurs za predaju prijedloga projekata u okviru ReLOaD2, te Glavni grad Podgorica, Opština u okviru Glavnog grada Golubovci, Prijestonica Cetinje i Opština Danilovgrad pozivaju nevladine organizacije sa teritorija ovih lokalnih samouprava da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima ovih opština.Kroz projekat su određene su četiri prioritetne oblasti, i to zaštita životne sredine, odnosno organizacija konkretnih inicijativa za zaštitu životne sredine u zajednici (selekcija/odlaganje otpada i zaštita biodiverziteta), edukacija, lobiranje i kampanje za podizanje svijesti o važnosti zaštite životne sredine, uključenost ranjivih grupa,  obezbjeđivanje integrisane podrške za ranjive grupe (osobe sa invaliditetom, starija lica, Romi, LGNTIQ, žene, djeca sa problemima u ponašanju, mladi, zavisnici od psihoaktivnih supstanci, alkohola, kocke, zavisnici od interneta), podrška ranjivim grupama za korišćenje e-servisa (stariji, osobe s invaliditetom, žene...), unapređenje ponude zabavno-edukativnih sadržaja za djecu sa ruralnog područja, zapošljavanje i preduzetništvo, kroz nuđenje programa neformalne edukacije za poslodavce i zaposlene i podrške za osnivanje i razvoj biznisa i kultura i turizam, odnosno unapređenje kulturnih sadržaja i zaštita kulturnog naslјeđa, kao i unapređenje turističke ponude.Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 7,000 EUR do 15,000 EUR (za dio Konkursa za NVO), odnosno od 2.000 EUR do 5.000 EUR (za dio Konkursa za tek osnovane NVO i NVO koje se bave mladima) po projektu. Jedna NVO može podnijeti više prijava, od kojih samo za jednu mogu biti dodijeljena sredstva. Imajući u vidu da su sredstva ReLOaD2 programa u Crnoj Gori oslobođena plaćanja poreza na dodatu vrijednost (PDV), iznose budžetskih stavki treba planirati i iskazati bez PDV-a za one troškove/usluge za koje je predviđeno plaćanje PDV-a. Maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj nevladinoj organizaciji tokom ukupnog trajanja ReLOaD2 programa je 60.000 EUR. Dužina trajanja svakog projekta može biti od 7 do 10 mjeseci (za dio Konkursa za NVO), odnosno 5 do 8 mjeseci (za dio Konkursa za tek osnovane NVO i NVO koje se bave mladima). Izabrani projekti se moraju realizovati u periodu od maja 2022. do 28. februara 2023. godine, odnosno od maja 2022. do 31. decembra 2022. (za tek osnovane NVO i NVO koje se bave mladima). Sve zainteresovane nevladine organizacije mogu pronaći detaljne informacije o uslovima prijave i kriterijumima za finansiranje projekata u Smjernicama za aplikante u okviru Konkursa. Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web-stranici: www.me.undp.org, kao i na web-stranici lokalnih samouprava www.podgorica.mewww.golubovci.me,  www.cetinje.me i  www.danilovgrad.me,Dokumentacija za prijavu na Konkurs za Klaster Središnji region se može preuzeti od 17. marta do 12. aprila 2022. slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: reloadgrants.me@undp.org i sa web-stranice lokalnih samouprava Podgorica, Golubovci, Cetinje i Danilovgrad ili lično preuzimanjem na arhivi Glavnog grada Podgorica (Njegoševa br. 20), Građanskog biroa Opštine Golubovci (Glavna gradska ul. Anovi br. 89), Građanskog biroa Prijestonice Cetinje (Bajova br. 2) i pisarnici Opštine Danilovgrad (Trg 9 decembar).U cilju upoznavanja potencijalnih aplikanata u vezi sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijumima, itd, u lokalnim samoupravama Podgorica, Golubovci, Cetinje i Danilovgrad će biti organizovani „Info dani“ u skladu sa sljedećim rasporedom:
  •  22. mart 2022. godine, u periodu od 10:00 do 11:00 sati, u Zgradi Gradskog parlamenta (press sala), Podgorica;

  •  22. mart 2022. godine, u periodu od 13.00 do 14:00 sati, u zgradi Opštine Golubovci (mala sala), Golubovci;

  •  23. mart 2022. godine, u periodu od 10:00 do 11:00 sati, u zgradi Prijestonice (sala na drugom spratu), Cetinje;

  • 23. mart 2022. godine, u periodu od 13:30 do 14:30 sati, u zgradi Opštine Danilovgrad (velika sala).Na Info danima će svi potencijalni aplikanti i predstavnici organizacija, dobiti sve informaciije o naučenim lekcijama i najčešćim greškama aplikanata na prethodnim ReLOaD Konkursima, kao i informacije i uputstva o popunjavanju prijavnog paketa dokumenata za objavljeni ReLOaD Konkurs. Za vrijeme trajanja Konkursa, zainteresovanim NVO predstavnicima/cama će biti organizovana obuka i omogućena i mentorska/savjetodavna podrška ReLOaD konsultanta u pripremi i finalizaciji projektnih prijedloga i pripadajućih obrazaca. Podrška će biti dostupna samo prijavljenim NVO predstavnicima/cama, koji su se obratili za podršku ReLOaD projektnom timu za vrijeme trajanja ovog Konkursa putem mejl adrese reloadgrants.me@undp.orgPitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti i putem e-mail adrese reloadgrants.me@undp.org sa naznakom za ReLOaD projekat. Pitanja se mogu postavljati do 12. aprila 2022. godine. Odgovori na pitanja će biti dostavljeni u pisanoj formi u roku od tri radna dana od dana prijema pitanja. Rok za predaju aplikacija je 15. april 2022. godine, do 15 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka biće razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka. Dodatne informacije možete pronaći na linkovima u nastavku:https://bit.ly/3u1kXiehttps://bit.ly/3JjD3lIhttps://bit.ly/3MVoM0Lhttps://bit.ly/36jmeJc