KONKURS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU REGIONALNOG PROGRAMA LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU 2 (ReLOaD2)

22/03/2023
KONKURS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU REGIONALNOG PROGRAMA LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU 2 (ReLOaD2)

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) zvanično je počeo sa realizacijom 1. januara 2021. godine, kao nastavak prethodne faze ReLOaD programa koja je uspješno završena u decembru 2020. godine. Program se sprovodi u šest zemalja i teritorija Zapadnog Balkana - Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu[1] i Srbiji, do kraja 2024. godine. ReLOaD2 finansira Evropska unija iz sredstava Multi-Country Civil Society Facility, uz kofinansiranje UNDP-a i lokalnih samouprava koje će biti obuhvaćene programom.



Osnovna namjera programa je da se održi transparentan, razvojno orijentisan i projektni pristup finansiranju NVO iz budžeta jedinica lokalnih samouprava, koji doprinosi ostvarivanju lokalnih prioriteta u skladu sa strategijama razvoja.



Za učešće u ReLOaD2 programu odabrani su sljedeći klasteri lokalnih samouprava:



1. Tara – opštine Mojkovac, Kolašin i Pljevlja,



2. Coastal Mates – opštine Budva, Herceg Novi, Kotor i Tivat,



3. Zajedno za sjever – opštine Andrijevica i Berane,



4. Zajedno Nikšić i Plužine – opštine Nikšić i Plužine,



5. Središnji region – Glavni grad Podgorica, Prijestonica Cetinje, Opština Zeta i Opština Danilovgrad.



Lokalne samouprave Podgorica, Zeta, Cetinje i Danilovgrad i program ReLOaD2 pozivaju nevladine organizacije sa teritorija ovih lokalnih samouprava da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima lokalnih samouprava Podgorica, Zeta, Cetinje i Danilovgrad iz sljedećih prioritetnih oblasti:



 



ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE




 • Organizacija konkretnih inicijativa za zaštitu životne sredine u zajednici (selekcija/odlaganje otpada i zaštita biodiverziteta)

 • Edukacija, lobiranje i kampanje za podizanje svijesti o važnosti zaštite životne sredine



UKLJUČENOST RANJIVIH GRUPA




 • Obezbjeđivanje integrisane podrške za ranjive grupe (osobe sa invaliditetom, starija lica, Romi, LGNTIQ, žene, djeca sa problemima u ponašanju, mladi, zavisnici od psihoaktivnih supstanci, alkohola, kocke, zavisnici od interneta)

 • Podrška ranjivim grupama za korišćenje e-servisa (stariji, osobe s invaliditetom, žene...)

 • Promocija zdravih stilova života



 



ZAPOŠLJAVANJE I PREDUZETNIŠTVO




 • Ponuditi programe neformalne edukacije za poslodavce i zaposlene

 • Podrška za osnivanje i razvoj biznisa



KULTURA I TURIZAM




 • Unapređenje savremenih i/ili tradicionalnih kulturnih sadržaja, promocija i očuvanje kulturnog naslјeđa uključujući i interkulturalni dijalog

 • Unapređenje i promocija turističke ponude (gastronomija, speleološki turizam, prirodne ljepote,…)



većati  kvalitet informisanosti i mobilnosti mladih kroz društveno korisno provedeno slobod



Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 7.000 EUR do 15.000 EUR (za dio Konkursa za NVO), odnosno od 2.000 EUR do 5.000 EUR (za dio Konkursa za tek osnovane NVO i NVO koje se bave mladima) po projektu. Jedna NVO može podnijeti više prijava, od kojih samo za jednu mogu biti dodijeljena sredstva. Imajući u vidu da su sredstva ReLOaD2 programa u Crnoj Gori oslobođena plaćanja poreza na dodatu vrijednost (PDV), iznose budžetskih stavki treba planirati i iskazati bez PDV-a za one troškove/usluge za koje je predviđeno plaćanje PDV-a.



 



S obzirom da će tokom ukupnog, trogodišnjeg, trajanja programa ReLOaD2 biti realizovano više konkursa za projekte, maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj nevladinoj organizaciji tokom ukupnog trajanja ReLOaD2 programa je 60.000 EUR.



 



UNDP zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadate kriterijume.



 



Dužina trajanja svakog projekta može biti od




 •  7 do 10 mjeseci (za dio Konkursa za NVO),

 • odnosno  5 do 8 mjeseca (za dio Konkursa za tek osnovane NVO i NVO koje se bave mladima).



 



  Izabrani projekti se moraju realizovati u periodu od 1. juna 2023. do 31. marta 2024. godine, odnosno od 1. juna 2023. godine do 31. decembra 2023. godine.



PRAVO UČEŠĆA:



Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane nevladine organizacije (udruženja ili fondacije) sa sjedištem na teritoriji lokalnih samouprava Podgorica, Zeta, Cetinje i Danilovgrad. Ukoliko nevladina organizacija sa teritorije jedne opštine klastera Središnji region, želi realizovati projektne aktivnosti na teritoriji druge opštine klastera, poželjno je da sklopi partnerstvo sa nevladinom organizacijom registrovanom na teritoriji opštine u kojoj se želi realizovati projekat. Ukoliko pak odlučni da samostalno realizuje projekat na teritoriji druge lokalne samouprave Klastera Središnji region, može sprovesti aktivnosti na teritoriji te lokalne samouprave samo u vrijednosti do 30% ukupne vrijednosti budžeta.



Sve zainteresovane nevladine organizacije mogu pronaći detaljne informacije o uslovima prijave i kriterijumima za finansiranje projekata u Smjernicama za aplikante u okviru Konkursa.



PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:



Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web-stranici: www.me.undp.org, kao i na web-stranici lokalnih samouprava www.podgorica.me, www.golubovci.mewww.cetinje.mewww.danilovgrad.me,



Dokumentacija za prijavu na Konkurs za Klaster Središnji region se može preuzeti od 22. marta - 25. aprila 2023. godine slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: reloadgrants.me@undp.org i sa web stranice lokalnih samouprava Podgorica, Zeta, Cetinje i Danilovgrad ili lično preuzimanjem na arhivi Glavnog grada Podgorica (Njegoševa br. 20 - ulaz sa Trga nezavisnosti), arhivi Opštine Zeta (Glavna gradska ulica Anovi br. 89), Građanskog biroa Prijestonice Cetinje (Bajova br. 2) i pisarnici Opštine Danilovgrad (Trg 9. decembar).



 



U cilju poznavanja potencijalnih aplikanata u vezi sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijumima, itd, u lokalnim samoupravama Podgorica, Zeti, Cetinje i Danilovgrad će biti organizovani „Info dani“ u skladu sa sljedećim rasporedom:




 • 27. mart  2023. godine, u periodu od 10:00 do 11:00 sati, u Birziminium hubu, Ulica Vučedolska br. 16, Podgorica;

 • 27. mart  2023. godine, u periodu od 13.30 do 14:30 sati, u Hotelu Zeta, Danilovgrad;

 • 28. mart 2023. godine, u periodu od 10:00 do 11:00 sati, u zgradi Opštine Zeta (sala na drugom spratu), Zeta;

 • 28. mart 2023. godine, u periodu od 13:30 do 14:30 sati, u Hotelu Gradska, Cetinje.



Na Info danima će svi potencijalni aplikanti i predstavnici organizacija, dobiti sve informaciije o naučenim lekcijama i najčešćim greškama aplikanata na prethodnim ReLOaD konkursima, kao i informacije i uputstva o popunjavanju prijavnog paketa dokumenata za objavljeni ReLOaD Konkurs.



Za vrijeme trajanja Konkursa, zainteresovanim NVO predstavnicima/cama će biti organizovana obuka i omogućena i mentorska/savjetodavna podrška ReLOaD konsultanta u pripremi i finalizaciji projektnih prijedloga i pripadajućih obrazaca. Podrška će biti dostupna samo prijavljenim NVO predstavnicima/cama, koji su se obratili za podršku ReLOaD projektnom timu za vrijeme trajanja ovog Konkursa putem mejl adrese reloadgrants.me@undp.org.



Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti i putem e-mail adrese reloadgrants.me@undp.org sa naznakom za ReLOaD projekat. Pitanja se mogu postavljati do 25. aprila 2023. godine. Odgovori na pitanja će biti dostavljeni u pisanoj formi u roku od tri radna dana od dana prijema pitanja.



PREDAJA APLIKACIJA:



Prijavni set od po jednog (1) primjerka obavezne dokumentacije i jednog (1) primjerka dodatne dokumentacije u štampanom obliku i jednog (1) elektronskog primjerka (CD ili USB) cjelokupne dokumentacije  se dostavlja u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 7 do 15 sati na sljedeću adresu:                                         



Glavni grad Podgorica                  Opština Zeta                      Prijestonica Cetinje      Opština Danilovgrad



Njegoševa br.20         Glavna gradska ul. Anovi br.89           Bajova br.2                Tgr 9. decembar                         

81000 Podgorica                       81304 Zeta                            81250  Cetinje            81410 Danilovgrad                                             



Na koverti se stavlja naznaka Konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama – za ReLOaD2 projekat” i „Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”. Na poleđini koverte navodi se naziv i adresa aplikanta i puni naziv projekta kojim konkuriše.



O primljenoj pošiljci u Opštini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.



Rok za predaju aplikacija je 28. april 2023. godine, do 15 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka biće razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka. 



Svi aplikanti koji su predali prijave na Konkurs, koji su prihvaćeni ili odbijeni, biće obaviješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na: www.me.undp.org, i web-stranicama www.podgorica.me, www.golubovci.me, www.cetinje.me i www.danilovgrad.me. Organizacije čiji projekti budu odobreni će biti dužne da ih prevedu na engleski jezik i dostave donatoru nakon potpisivanja ugovora.  



Sva neophodna dokumenta možete pronaći na linku: https://golubovci.me/oglasi