JAVNI OGLAS ZA UGOVORNO ANGAŽOVANJE UČESNIKA/CA ZA SPROVOĐENJE POPISA STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA KOJI ĆE SE ODRŽATI OD 1 – 15. NOVEMBRA 2023. GODINE

22/09/2023
JAVNI OGLAS ZA UGOVORNO ANGAŽOVANJE UČESNIKA/CA ZA SPROVOĐENJE POPISA STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA KOJI ĆE SE ODRŽATI OD 1 – 15. NOVEMBRA 2023. GODINE

 Obrazac P-12    OPŠTINA ZETA                                                                                                                                                         UPRAVA ZA STATISTIKU                    Na osnovu člana 16 stav 1 tačka 2 Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova („Sl. list Crne Gore“, br.140/22) popisna komisija u Opštini Zeta, raspisuje   JAVNI OGLAS Za ugovorno angažovanje učesnika/ca za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova koji će se održati od 1 – 15. novembra 2023. godine i to:INSTRUKTORA/KI: 9 + 1 rezervaOPŠTI USLOVI:
 • Punoljetni državljanin/ka Crne Gore;

 • Državljanstvo Crne Gore;

 • Kvalifikacija nivoa obrazovanja VI, VII1, VII2 i VIII.POSEBNI USLOVI: 
 • Da upotrebljava jezik koji se koristi u području koje se popisuje. PREDNOST ĆE IMATI KANDIDATI KOJI ISPUNJAVAJU I NEKI OD SLJEDEĆIH USLOVA:
 • Prebivalište[1] u Opštini Zeta, za koju aplicira (zbog poznavanja terena);                                     

 • Da je lice nezaposleno;

 • Iskustvo u realizaciji statističkog istraživanja;

 • Iskustvo u održavanju obuka, organizaciji i koordiniranju aktivnosti sa većim brojem lica.DOKUMENTA KOJA SE PRILAŽU:
 • Prijava za učesnike/ce u popisu (Obrazac P-13);

 • Kopija važeće lične karte ili uvjerenje o državljanstvu;

 • Kopija diplome ili uvjerenja o završenom nivou i vrsti obrazovanja ili dokaz da je lice student/kinja;

 • Potvrda sa Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za nezaposlena lica ili dokaz da je lice penzioner/ka;

 • Dokaz o statističkom iskustvu, kao i iskustvu u održavanju obuka, organizaciji i koordiniranju aktivnosti sa većim brojem lica (ugovor o djelu/potvrda/preporuke).POPISIVAČ/ICA: 85 + 5 rezerviOPŠTI USLOVI:
 • Punoljetni državljanin/ka Crne Gore;

 • Državljanstvo Crne Gore;

 • Kvalifikacija nivoa obrazovanja IV, V, VI, VII1, VII2 i VIII. POSEBNI USLOVI: 
 • Da upotrebljava jezik koji se koristi u području koje se popisuje.PREDNOST ĆE IMATI KANDIDATI KOJI ISPUNJAVAJU I NEKI OD SLJEDEĆIH USLOVA: 
 • Prebivalište[2] u Opštini Zeta, za koju aplicira (zbog poznavanja terena);

 • Da je lice nezaposleno;

 • Iskustvo u realizaciji statističkog istraživanja.DOKUMENTA KOJA SE PRILAŽU:
 • Prijava za učesnike/ce u popisu (Obrazac P-13);

 • Kopija važeće lične karte ili uvjerenje o državljanstvu;

 • Kopija diplome ili uvjerenja o završenom nivou i vrsti obrazovanja ili dokaz da je lice student/kinja;

 • Potvrda sa Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za nezaposlena lica ili dokaz da je lice penzioner/ka;

 • Dokaz o statističkom iskustvu (ugovor o djelu/potvrda/preporuke). Kandidat/kinja se može prijaviti ili za instruktora/ku ili za popisivača/icu.Prijavu za učesnike/ce u popisu kandidati/kinje mogu preuzeti u prostorijama popisne komisije,Anovi, Glavna gradska ulica broj 89                                              OPŠTINA  ZETA_________________,                               (adresa)                                                                 (naziv jedinice lokalne samouprave)počev od 22. septembra  i  zaključno sa 1. oktobrom 2023. godine od 8 do 15 časova; ili je preuzeti sa sajta Uprave za statistiku: www.monstat.orgPopunjena Prijava za učesnike/ce u popisu i kompletna dokumentacija može se dostaviti lično ili poštom u roku od 10 dana u preciziranom vremenskom periodu, u zatvorenoj koverti svakog radnog dana od 8 do 15 časova, na adresu popisne komisije.Na koverti je potrebno ispisati naziv mjesta za koje se aplicira (instruktor/ka ili popisivač/ica) i adresa popisne komisije ____ Anovi, Glavna gradska ulica broj 89__, Opština Zeta.Svi kandidati su dužni da potpišu izjavu (data u Prijavi za učesnike/ce u popisu) da će za vrijeme održavanja instruktaže (23 - 25. oktobar 2023. godine i 28 - 29. oktobar 2023. godine) i sprovođenja popisa (1 - 15. novembra 2023. godine) biti dostupni za popisne aktivnosti.Spisak kandidata/kinja za instruktore/ke biće objavljen dana 11. oktobra 2023. godine, a spisak kandidata/kinja za popisivače/ice 16. oktobra 2023. godine u kancelariji popisne komisije.Za dodatne informacije kontakt osoba je             Sanja Anđušić              , telefon:   068/250-983                                                                                                       (ime i prezime)  [1] Prebivalište je adresa, naselje gdje lice živi

[2] Prebivalište je adresa, naselje gdje lice živi