ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ У ОПШТИНИ ЗЕТА

13/03/2024
ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ У ОПШТИНИ ЗЕТА

ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ У ОПШТИНИ ЗЕТА Обавјештавамо грађане да су послови утврђивања, наплате и контроле пореза на промет непокретности прометованих на територији Општине Зета, према посљедњим измјенама законске регулативе, прешли у надлежност општине односно локалног пореског органа (Секретаријат за финансије и буџет), почев од 01.01.2024. године.Прометом непокретности сматра се свако стицање права својине на непокретности (земљишта или објекта). Право својине остварује се купопродајом, размјеном, насљеђивањем, поклоном, уношењем и повлачењем непокретности из привредног друштва, стицањем непокретности у поступку ликвидације или стечаја, стицањем непокретности на основу одлуке суда или другог надлежног органа, као и на основу других начина стицања непокретности. У наставку прилажемо Образац пореске пријаве (Образац ПППН), у оквиру којег је интегрисано упутство за попуњавање – https://golubovci.me/stranice2/8. СКРЕЋЕМО ПАЖЊУ НА НЕКОЛИКО БИТНИХ КОРАКА У ОВОМ ПРОЦЕСУ:
  • ​Обавезно је подношење правилно попуњеног обрасца ПППН, у два примјерка, у року од 15 дана од дана стицања непокретности!

  • Законом је прописана обавеза самоопорезивања, те је обавезно да се приликом предаје попуњеног обрасца ПППН и плати порез на промет непокретности (уз пријаву треба предати доказ о уплати). Порез је потребно уплатити на уплатни рачун Општине Зета, број 535-3458020-72.

  • Износ пореза који треба да уплатити, обвезник утврђује на основу процијењене вриједности непокретности из уговора/исправе о стицању непокретности (у обрасцу су дате детаљније инструкције о начину обрачуна пореза).

  • Уз попуњену пријаву, поред доказа о уплати пореза, потребно је доставити и копије личних карата, копију уговора/исправе о стицању непокретности, и остала потребна документа наведена у оквиру обрасца ПППН.

  • На крају, порески орган обрађује предмет и информише странку о даљим корацима везаним за појединачне предмете.Пријава и пратећа документација се подноси непосредном предајом на архиву општине, путем поште или мејлом на адресу: zeta.ljp@podgorica.me. За сва додатна питања и недоумице, будите слободни да посјетите канцеларију пореског органа у згради Општине Зета (други спрат, канцеларија број 1), или да позовете број + 382 (0) 20 873 294. Припрема:Секретаријат за финансије и буџетОПШТИНА ЗЕТА