OBJAVLJEN KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG REŠENjA GRBA I ZASTAVE OPŠTINE ZETA

24/05/2024
OBJAVLJEN KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG REŠENjA GRBA I ZASTAVE OPŠTINE ZETA

Na osnovu Odluke o imenovanju predsjednika i članova Komisije za pripremu predloga simbola

Opštine Zeta (’’Službeni list CG-opštinski propisi“, br. 017/24) Komisija za pripremu predloga

simbola Opštine Zeta, dana 24.05.2024. godine, raspisuje

 

K  O  N  K  U  R  SZA  IZRADU  IDEJNOG  RJEŠENjA  GRBA I

ZASTAVE  OPŠTINE ZETA IPravo učešća na konkursu imaju pravna i fizička lica, izuzev lica koja su članovi Komisije za

pripremu predloga simbola Opštine Zeta (u daljem tekstu: Komisija), odnosno lica koja je

Komisija angažovala u svom radu. IIPredlog za idejno rješenje grba i zastave Opštine Zeta treba, u skladu sa Zakonom o lokalnoj

samoupravi, da odgovara:  istorijskim, kulturnim, prirodnim i drugim obilježjima opštine i

ne mogu biti u istovjetnom ili modifikovanom obliku sa državnim simbolima, simbolima

pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, niti sa državnim

simbolima drugih država, ili sa znakom političke partije, privrednog društva, ustanove,

drugog pravnog lica ili organizacije.IIIOpšti kriterijumi za izradu idejnog rješenja grba i zastave:1. Broj, raspored i sadržaj polja na predloženom rješenju grba treba  biti primjeren heraldičkoj

praksi;

2. Grb se mora raditi u dvije varijante: osnovnoj (takozvani mali grb) i proširenoj odnosno

službenoj (takozvani srednji grb);

3. Osnovni grb mora da sadrži ,,ŠTIT'' kao esencijalni heraldički element i tradicionalni simbol

zaštite;

4. Broj, raspored i sadržaj polja u štitu moraju zadovoljiti heraldičku praksu, a njihov sadržaj

mora biti u skladu sa zahtjevima iz tačke II konkursa;

5. Prošireni - službeni grb - mora ispod štita imati ćirilični ili latinični natpis Zeta

6. Oblik i forma grba mora da omogućava tehniku štampanja u više boja i da se grb, kao simbol

može koristiti za izradu plaketa, povelja, znački, javnih priznanja, suvenira i slično;

7. Zastava treba  da je pravougaona (odnos 6:4) i mora biti osmišljena shodno veksikološkoj

praksi, u potpunosti ili djelimično  i da korespondira sa elementima grba.IV   Posebni uslovi u pogledu prezentacije i opreme predloženog grafičkog rješenja grba i

zastave:

 

1. Crteži kojima se predstavlja predlog rješenja grba i zastave moraju biti rađeni u boji i

dostavljeni na zasebnim listovima formata A4;

2. Svaki od navedenih listova koji sadrži predloge mora biti zasebno obilježen šifrom  i

brojem;

3. Za grb, uz crteže u boji, na posebnom listu formata A4 mora se dostaviti i crno-bijela

varijanta istog rješenja;

4. Na posebnom listu formata A4 moraju se dostaviti razradni primjeri sa aplikacijama

predloženog grba na memorandumu, poštanskoj koverti i vizit karti;

5. Tehnika izrade predloga može da bude i ručna ali u boji (tehnike: tuš, tempera, gvaš i

akvarel, ili kombinacija tih tehnika); Pored dostave crteža na papiru, predlog rješenja se

dostavlja i u elektronskoj formi na CD-u tako što će šifra  i broj crteža biti upisan na

samom CD-u i na njegovom omotu.

6. Uz crteže neophodno je dostaviti i blazon - tekstualni opis sadržaja grba i zastave (jedan

zajednički tekst za oba simbola) ali sa posebnim osvrtom na grb i posebno za zastavu.VDostavljanje konkursnih radova, njihov odabir i konkursne nagrade:1.    Konkursni radovi se dostavljaju u paketima (kovertama A4) POD ŠIFROM najkasnije do 16,00

časova posljednjeg dana konkursa i na adresu: Opština Zeta, Komisija za pripremu predloga simbola

Opštine Zeta, Anovi, Glavna gradska ulica br. 89, 81304 Zeta,  sa naznakom   KONKURS ZA

IDEJNO RJEŠENjE GRBA I ZASTAVE OPŠTINE ZETA - NE OTVARATI.

2.   Uz rad, u posebnoj,  zatvorenoj koverti potrebno je dostaviti lične podatke učesnika (ime i prezime,

adresu stanovanja i broj telefona) kao i pisanu izjavu autora da ukoliko bude nagrađen svoje autorsko

pravo automatski prenosi na raspisivača konkursa odnosno Opštinu Zeta, i da je ponuđeno rješenje lična

kreacija autora.

3.    Konkurs traje 30 dana od dana njegovog objavljivanja, zaključno sa 25.06.2024. godine.

4.    Komisija će po završetku konkursa zapisnički pregledati sve dospjele radove i izvršiti njihov odabir u

roku od 7 dana i o tome obavijestiti javnost putem javnih medija (sajta), a nagrađeni učesnici pismenim

obavještenjem.

5.    Komisija ima pravo da u idejnom rješenju koje je izabrano i predloženo za grb i zastavu Opštine

Zeta, izvrši izmjene pojedinih elemenata grba i zastave, ukoliko je autor saglasan sa istim, osim ako

izmjena mijenja karakter njegovog predloga.

6. Tri najuspješnija idejna rešenja se nagrađuju i nagrade obuhvataju naknadu za rad, uložena

materijalna sredstva i ustupanje autorskih prava raspisivaču konkursa.Nagrade su sljedeće:I       nagrada: 1000,00 eura

II      nagrada: 300, 00eura

III     nagrada: 200, 00euraVI USLOVI KONKURSA:1. Svaki učesnik konkursa može učestvovati sa najviše tri rada,  ali svaki taj rad mora biti

dostavljen Komisiji kao posebna pošiljka (rad) i sa posebnom šifrom i traženim sadržajem; 

2.   Radovi koji na adresu Opštine Zeta budu stigli nakon isteka roka od 30 dana od dana

objavljivanja konkursa, odnosno nakon 25.06.2024. godine, neće se uzimati u razmatranje; 

3.   Nepotpuni predlozi idejnih rješenja, što na početku pregleda dospjelih radova zapisnički

ustanovljava Komisija, takođe se neće uzimati u razmatranje.

  

E- mail adresa: pggolubovci@t-com.me.

Osoba za kontakt:

- Marina Stanović, telefon: 068-884 -806

- Opština Zeta

 Komisija za pripremu predloga simbolaOpštine Zeta